صنعت کار » بازار خرمای ایران

مدیرکل دفتر امورمیوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد:
یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر ۲۱ درصد سطح زیرکشت و ۱۵ درصد میزان تولید خرمای جهان، در اختیار ایران است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات