صنعت کار » بازار سیمان

افزایش ۲۴ درصدی ساخت و ساز در زمستان سال گذشته تا حدود اندکی به رشد بازار سیمان کمک کرد اما هنوز این صنعت به ظرفیت کامل خود نرسیده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات