صنعت کار » بازار معاملات آزاد نقدی

رئیس کل بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی بازار متشکل ارز برای معامله آزاد اعم از نقد و حواله در آینده نزدیک خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات