صنعت کار » بازار پوشاک در دست خارجی ها

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: در حال حاضر بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مصارف محصولات نساجی در کشور مربوط به تولیدات خارجی و بقیه وابسته به تولید داخلی است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات