صنعت کار » بازار پول

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به طراحی ۵ بسته برای جبران تکانه‌های به وجود آمده در بخش تولید و همچنین حمایت از معیشت خانوار، از عملیاتی شدن سیاست‌های جدید ارزی دولت توسط بانک مرکزی خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات