صنعت کار » بازدید بانک ملت از شرکت نفت و گاز سیه فام

عضو هیات مدیره بانک ملت با حضور در محل شرکت نفت و گاز سیه فام در شهر بندرعباس، از بخش های مختلف این شرکت بازدید کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات