صنعت کار » بازر خودرو

سال ۹۷ برای خودروسازی ایران با چالش‌های فراوانی همراه بود، چالش‌هایی که ناتمام مانده و به امسال منتقل شدند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات