صنعت کار » بازسازی و نوسازی خطوط انتقال برق

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران :
موضوع قدمت شبکه های برق و خطوط انتقال در کشور و لزوم بازسازی آن از مباحثی است که چندین سال است مدنظر صاحبان فن و مدیران قرار گرفته است و البته دست اندرکاران حوزه انتقال و شبکه اذعان دارند که این کار درعین صعب بودن بسیار هم هزینه بر است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات