صنعت کار » بازنشسته

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین:
یک فعال کارگری گفت: به جای اینکه مستمری بازنشستگان افزایش یابد، با این نوع بسته‌های حمایتی می‌خواهند ما را راضی کنند. تورم در 6 ماه گذشته بر زندگی بازنشستگان تاثیر گذاشته است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات