صنعت کار » بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی

بخشنامه جدید بانک مرکزی تاکید دارد؛
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، علاوه بر اینکه صادرکنندگان کالاعای غیر از پتروشیمی و فولاد باید ظرف سه ماه ارز خود را به کشور بازگردانند، مکلفند به ٤شیوه تعیین شده رفع تعهد ارزی نمایند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات