صنعت کار » بازیابی اطلاعات

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی
دومین کنفرانس بازیابی تعاملی اطلاعات با مشارکت و همکاری سازمان مدیریت صنعتی و معاونت پژوهشی دانشگاه تهران در 17 و 18 مهرماه در تهران برگزار می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات