صنعت کار » بازیافت خودرو

رییس هیات مدیره انجمن مراکز اسقاط خبر داد
رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده از انباشت 80 هزار گواهی اسقاط در این مراکز خبر داد و گفت: محاسبه این تعداد برگه با قیمت مصوب دولتی نشان می دهد که 200 میلیارد سرمایه در گردش مراکز به صورت راکد در صفحات مجازی بدون استفاده مانده و سبد مصرفی برای آن وجود ندارد که با احتساب قیمت برگه های جدید این عدد به 500 میلیارد تومان می رسد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات