صنعت کار » باز تزافیکی جاده‌های موجود کشور

خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی
خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل گفت: هم اینک حدود ۱۷ هزار کیلومتر بزرگراه در سطح کشور وجود دارد و نیاز کشور به ساخت بزرگراه و آزادراه جدید ۱۵ هزار کیلومتر است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات