صنعت کار » باشگاه نوآوران شهر

به همت سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران شکل می گیرد؛
سرپرست سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران از راه اندازی باشگاه نوآوران شهر به منظور شناسایی، تجمیع و بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها ، نخبگان، افراد دارای ایده، صاحبنظران و کارآفرینان خبر داد . ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات