صنعت کار » بالارفتن قیمت نفت

ایران و تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت آن مهمترین مسئله عرضه نفت هستند که در صورت عدم تمدید معافیت ها از تحریم نفتی ایران قیمت نفت رشد قابل توجهی خواهد یافت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات