صنعت کار » بالا بودن مصرف بنزین خودروهای داخلی

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت:
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت:ضرورت دارد صنعت خودروسازی نسبت به تغییر در کیفیت خودروها و مصرف خارج از استاندارد جهانی اقدام لازم را انجام دهد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات