صنعت کار » بامک مرکزی

بانک مرکزی بخشنامه کرد؛
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری عضو شتاب، مجوز افزایش سقف برداشت نقدی خودپردازها به صورت درون بانکی به پنج میلیون ریال در ایام پایانی سال و نوروز را صادر کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات