صنعت کار » بانك رفاه

به رغم مصوبه دولت؛
علی رغم تاكيد رئيس جمهور و تكليف برنامه پنجم توسعه بانك رفاه قصد خروج از بنگاه داري ندارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات