صنعت کار » بانه

مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی:
به گفته مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی، موضوع مصوبه هیئت دولت در ارتباط با عملیاتی کردن و فعال سازی مناطق ویژه اقتصادی مصوب و دارای مجوز شامل بانه و مریوان و قصر شیرین هیچ گونه تضادی با تبدیل این مناطق به منطقه آزاد تجاری ندارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات