صنعت کار » بانک‌ها ملزم به حذف سود

با تصویب مجلس
نمایندگان مجلس به کلیات طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی بانک‌ها ملزم به حذف سود و جریمه بدهی تسهیلات گیرندگان می‌شوند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات