صنعت کار » بانک بین المللی

جدیدترین گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد میزان کمک این بانک به کشورها برای دستیابی به نتایج بهتر توسعه تا پایان سال مالی ۲۰۱۹ منتهی به ژوئن (خرداد-تیر ۹۸) ۵۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات