صنعت کار » بانک خصوصی

با تصمیم کانون بانک‌های خصوصی، ساعت کاری برخی شعب بانک‌های خصوصی تا ساعت ۱۸ تمدید شد. ادامه
وجود تسویه بخشی از بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی به بانک مرکزی همچنان بانک‌های خصوصی با رشد بدهی مواجه‌اند و بر اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی افزوده شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات