صنعت کار » بانک داری

یک کارشناس امور بانکی گفت: در حقوق ایران، طبق ماده‌ ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ ، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده و یکی از جزاهایی آن مصادره‌ اموال و عواید حاصل از جرم است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات