صنعت کار » بانک کشاورزی

نوبخت:
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: رشد اقتصادی 4.٣ درصدی ایران که در گزارش فروردین ماه صندوق بین المللی پول تایید شد، نتیجه اعطای ١٩ هزار میلیارد تومان وام به واحدهای تولیدی بخش خصوصی و تخصیص 4٣ هزار و 5٠٠ میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های عمرانی بود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات