صنعت کار » بانک گردشگری هم قدم با والیبال

مسئولیت اجتماعی، مجموعۀ وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه اي که در آن فعالیت می کند انجام دهد و بانک گردشگری در سال های اخیر با تمرکز بر ورزش کشور، به خوبی از پس این مسئولیت برآمده و نشان داده است که می توان، با حمایت از فعالیت ها و رویدادهای مهم ورزشی کشور، قدم های تاثیرگذاری در جهت بالابردن کیفیت فعالیت های اجتماعی برداشت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات