صنعت کار » بحران آب در ایران

مدیر دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد؛
یک کارشناس مدیریت منابع آب تاکید کرد که بحران آب در ایران با عدد و آمار قابل اثبات است و این امر قطعی است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات