صنعت کار » بحران آب و انرژی

رئیس محیط زیست شهرداری تهران عنوان کرد:
در نشست تخصصی که با حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت آموزش و پرورش، انجمن علمی جغرافیا و سایر دست اندرکاران تدوین کتب انسان و محیط زیست در سالن یاس شهرداری مرکز برگزار شد، صدرالدین علی پور رئیس مرکز مدیریت محیط زیست گفت : باید با استفاده از پتانسیل دستگاههای مختلف موضوعات محیط زیستی را به صورت پایلوت در سایر بخشها اجرایی کنیم . ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات