صنعت کار » بخش حمل و نقل بین‌المللی کشور

درخواست دبير انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل بين المللي ايران؛
شرکتهاي حمل و نقل بين المللي اين روزها شرايط نامطلوبي را سپري مي کنند مشکلاتي اعم ازتامين ارز، سوخت کاميونها، ماليات بر ارزش افزوده شرکتهاي حمل و نقل بين المللي ،مشکلات بيمه تامين اجتماعي و ... که طي ماههاي اخير با آن رو به رو بوده اندو تاکنون نتيجه مطلوبي با توجه به پيگيريهاي انجام شده حاصل نشده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات