صنعت کار » بخش های صنعتی

در نشست ارتباط دانشگاه با صنعت طرح شد:
مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه کشور در زمینه ارتباط دانشگاه با صنعت دیر شروع کرده است؛ گفت: دیگر تربیت نیروی انسانی خوب مورد نیاز صنعت نیست، بلکه صنعت نیاز به دانش‌های فنی تولیدشده در مقاطع تحصیلات تکمیلی دارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات