صنعت کار » بدهی معوق گمرکی

بررسی گزارشها نشان میدهد، طی سالهای اخیر میزان بدهی معوق گمرکی ناشی از کسر دریافتی کارتهای بازرگانی روند صعودی داشته است و در پایان سال ۹۶ کل بدهی معوق گمرکی حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات