صنعت کار » برخورد مجلس با وزیر ارتباطات

نمایندگان مجلس به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کارت زرد دادند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات