صنعت کار » برداشت نقدی

تمهیدات بانک مرکزی برای روز های پایانی سال؛
یک مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به تمهیدات روزهای پایانی سال، گفت: افزایش سقف برداشت با توجه به شرایط پایانی سال و نیاز مردم تا سقف ٥٠٠ هزارتومان بصورت داخلی در هر بانک امکان پذیر است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات