صنعت کار » برقی

ایران از جمله کشور‌هایی است که دارای بیشترین خودروهای گازسوز و بیشترین جایگاه‌های گاز در جهان است اما آیا این سرمایه گذاری عظیم بر روی این بخش ضروری است؟ ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات