صنعت کار » برقی کردن راه آهن تهران-مشهد

در حالی برای برقی کردن راه‌آهن تهران-مشهد دولت در لایحه بودجه سال آینده یک میلیارد تومان در نظر گرفته که این پروژه ۹۷۵ کیلومتری درگیر یک پارادوکس بزرگ دیگر است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات