صنعت کار » برق‌رسانی در زمان اوج مصرف

محسن طرزطلب خبرداد:
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: با اقدامات انجام شده در حال حاضر ۹۹ درصد نیروگاه‌های حرارتی آماده برق‌رسانی در زمان اوج مصرف هستند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات