صنعت کار » برق ایران

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: در حال حاضر مشغول برنامه‌ریزی برای ایجاد تبادل برقی با کشور روسیه از طریق ارتقاء شبکه ارمنستان یا آذربایجان هستیم. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات