صنعت کار » برق منطقه‌ای تهران

تعداد ۱۳۸ دستگاه ترانسفورماتور در محدوده تحت پوشش برق منطقه‌ای تهران در برابر زلزله و به‌منظور جلوگیری از بروز خاموشی در شبکه، با استفاده صد درصدی از تجهیزات داخلی مقاوم‌سازی شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات