صنعت کار » برق منطقه ویژه خلیج فارس

مدیر عامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس خبر داد:
مدیر عامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس گفت: واحد گاز نیروگاه سیکل ترکیبی هرمز به ظرفیت 160 مگاوات برق در این منطقه در آستانه افتتاح است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات