صنعت کار » برنامه

به دنبال اعتراض مشترکان در راستای عدم تشخیص زمان و مکان دقیق خاموشی ها شرکت توزیع برق تهران، امروز پنجمین برنامه روزانه قطع برق را به صورت جدول و تعیین دقیق محله ها در پنج محدوده زمانی منتشر کرده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات