صنعت کار » برنامه استراتژیک حمل‌و‌نقل

آخوندی ازشورایعالی ترابری درخواست کرد؛
وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به معاون رئیس‌جمهور، پنج وزیر و رئیس گمرک، خواستار اجرای مفاد سند برنامه استراتژیک بخش حمل‌و‌نقل در موضوعات مرتبط با حوزه وظایف و ماموریت‌های هر یک از دستگاه‌ها شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات