صنعت کار » برگ سبز چای

رییس سازمان چای از آغاز برداشت برگ سبز چای در سال جاری خبر داد و گفت: سرمازدگی اخیر ۳۰ درصد برداشت بهاره را کاهش می‌دهد که امیدواریم در ادامه جبران شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات