صنعت کار » تامین مواد غذایی

یک مقام مسئول خبر داد
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در سال ۹۲ حدود ۵۴ درصد از انرژی غذایی مورد نیاز مردم از تولید داخلی تامین می‌شد گفت: این میزان در حال حاضر به ۸۲ درصد ارتقا یافته و به وضعیت پایدار رسیده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات