صنعت کار » تعامل بین سرزمین ملی و عرصه های بین المللی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت که با رویکرد انتفاع ملی، کیش می تواند محل تبادلات ملی و بین المللی فرهنگی و هنری باشد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات