صنعت کار » خودرو‌های پارک شده مقابل نمایشگاه‌ های خودرو

پلیس از اعمال قانون بر خودرو‌هایی می‌گوید که توسط شهروندان و نمایشگاه دار‌ها در پیاده رو‌ها پارک می‌شوند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات