صنعت کار » شورای رقابی

معادله چند مجهولی قیمت گذاری خودرو ادامه دارد؛
قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت تقریبا از اوایل امسال از دست خارج شده و بازار، قیمت گذار خودرو شده است. اما اکنون با گذشت حدود شش ماه از سال 97 و وجود التهابات در بازار خودرو و از سویی دیگر پیش فروش خودروهای خودروسازان برای تحویل نیمه دوم سال آغاز شده است، اما پرسش اینجا است که قرار است این معادله چند مجهولی قیمت گذاری خودرو تا چه میزان بر بازار خودرو اثر گذار باشد؟ ادامه

نوشته‌های تازه

بهروز سجودیahtخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات