صنعت کار » پتروشیمی پردیس

وزیر نفت:
وزیر نفت با اشاره به دو برابر شدن تولید اتان از سال ۹۲ تا ۹۶ گفت: براساس برآوردها، تولید اتان در صنعت پتروشیمی ایران در سال ۹۸ به ۱۲.۷۵ میلیون تن و در سال ۹۹ به ۱۷.۶ میلیون تن می‌رسد. ادامه
عرضه اوره در جهان حدود ۴۲ میلیون تن است که از این میزان 6.2 درصد کل صادرات اوره جهان به پتروشیمی پردیس اختصاص دارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات