صنعت کار » آبرسانی به خرمشهر و آبادان

چالش آبرسانی در جنوب ایران به دقیقه نود رسید؛
خوزستان سالهاست درد را با طعم های مختلف چشیده است؛ برای خوزستان، جنگ فقط هشت سال نبود؛ کما اینکه هنوز هم ادامه دارد و زندگی خوزستانی ها – چه آنها که مهاجر شده اند و چه آنها که اکنون در خوزستان زندگی می کنند – را تحت تاثیر قرار داده است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك