صنعت کار » آب‌های زیرزمینی

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور:
در حالی که بر اثر برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی بسیاری از دشت‌های کشور دستخوش فرونشست شدند و دامنه آن به شهرها رسیده، اما علیرضا شهیدی رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، اعتقاد دارد که بر خلاف آب‌های زیر زمینی، منابع آب کارستی در اختیار کشور است که در صورت پیگیری‌های لازم کشور قادر است آب شهری مانند مشهد را از این منابع تامین کند، ولی در حال حاضر این منابع از شهرهای مرزی در حال مهاجرت به کشورهای همجوار هستند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك