صنعت کار » آب خوزستان

در حاشیه بازدید وزیر جهاد کشاورزی از محل احداث ایستگاه پمپاژ انتقال آب کارون به جراحی مطرح شد:
وزیر جهاد کشاورزی از ایستگاه پمپاژ در حال احداث طرح انتقال آب رودخانه کارون به رودخانه جراحی بازدید کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك