صنعت کار » آب سالم

۷۴.۶ درصد از جمعیت شهری در هنگام پیروزی انقلاب اسلامی تحت پوشش آب شهری بودند که اکنون این رقم به ۹۹.۶ درصد رسیده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات